BIZ hakda

 • Şanhaý-Lianfeng-Gaz-Co.-LTD-Jiangsu-Önümçilik-Baza-3
 • Şanhaý Lianfeng Gas Co., LTD, Jiangsu önümçilik bazasy (2)

Giriş

Şanhaý LifenGas Co., Ltd., energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak ugrunda gaz bölmek we arassalamak enjamlaryny öndürmek bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň esasy önümleri: energiýa tygşytlaýan kriogen howany bölmek bölümleri, energiýa tygşytlaýjy PSA & VPSA azot generatorlary we kislorod generatorlary, energiýa tygşytlaýjy membranany bölmek bölümleri, ýokary dikeldiş tizligi argon dikeldiş bölümleri, geliý dikeldiş bölümleri, kömürturşy gazy dikeldiş bölümleri, VOC arassalaýjy bölümler, galyndy kislotasyny dikeldiş bölümleri we galyndy suwlary arassalamak bölümleri.Önümler fotoelektrik, polat, himiýa, poroşok metallurgiýasy, ýarymgeçiriji, awtoulag we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.

 • -
  2015-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  Patentler tassyklandy (2021-nji ýylyň ahyryna)
 • -+
  Işgärler
 • -
  800 million trunover

önümleri

Innowasiýa

 • Argon dikeldiş ulgamy

  Argon dikeldiş ulgamy

  1.Argon Dikeldiş Ulgamy (ARS) fotowoltaik kristal ösdürip ýetişdirmek, demir we polat metallurgiýa we ýarymgeçiriji, täze energiýa pudaklary we ş.m. ýaly pudaklary öz içine alýan argon bölünişigi we dikeldiş pudagyna ünsi jemleýär, şu wagta çenli has köp ulanylýar 30 taslama we argon gazy gaýtadan işlemek kuwwaty 1300Nm3 / sag-dan 12000Nm3 / sag aralygynda bolup biler.2. Tükenen argon gazy tozany aýyrmak, gysylan, uglerod aýyrmak we kislorod aýyrmak bilen gaýtadan işlenýär, soň bolsa Cryog tarapyndan ýokary arassa argon alynýar ...

 • Krypton Ksenon arassalaýjy enjam

  Krypton Ksenon Purifica ...

  Kripton we ksenon ýaly seýrek gazlaryň köpüsi köp ulanylýar, ýöne howadaky düzümi gaty pes we gönüden-göni öndürmek kyn.Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen kripton ksenon arassalaýyş enjamlary, uly howa bölüji bölüme esaslanýar we kriogen arkaly adsorbsiýa we düzetmek üçin gaty az mukdarda kripton ksenony öz içine alýan çig mal LOX-ny daşamak üçin kriogen düzediş prinsipini ulanýar. LOX p ...

 • Galyndy kislotasyny dikeltmek enjamy

  Galyndy kislotasyny dikeltmek De ...

  Galyndy kislotasy (esasan gidroflor kislotasy) dikeldiş enjamy sarp edilen kislota komponentleriniň arasyndaky dürli üýtgewsizligi ulanýar, ýokary dikeliş tizligini gazanmak üçin goşa sütünli wakuum üznüksiz distilýasiýa edýär.Galyndy kislotasyny dikeldiş enjamy diňe bir müşderiniň ýokary akymynda öndürilen köp mukdarda galyndy kislotasyny gaýtadan işlemek bilen çäklenmän, müşderiniň önümçilik çykdajylaryny azaldyp, ony aýryp we gaýtadan işläp biler.Şeýle hem galan hapa suwlary we gaty galyndylary we suwy dogry bejerip biler ...

 • Daşky gurşaw kislorod generatory

  Daşky gurşaw kislorod generatory

  VPSA we PSA modelleri bar, meňzeş prinsip.Bu ýerde esasan VPSA kislorod generatory hödürlener.Atmosferadaky kislorody baýlaşdyryp bilýän mehaniki enjamlaryň bir görnüşidir we onuň iş prinsipi tozan aýrylandan we süzgüçden soň çig mal howasyny daşamak üçin üfleýjini ulanmak, soň bolsa sorujyda ýörite molekulýar elek başlaýar. azot komponentini adsorb edýär, kislorod komponenti bolsa baýlaşdyrylýar we önüm hökmünde çykarylýar.Birneme wagt geçensoň, i ...

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

Kompaniýanyň taryhy

Milepost

 • - Maý aýynda Şanhaý Lianfengiň ilkinji şertnamasy - Jinan demir we polat howany bölmek energiýasyny tygşytlamak taslamasyna gol çekildi.
  - Dekabr aýynda kompaniýa hasaba alyndy we döredildi.
  - Seýrek gaz çykarmak tehnologiýasyny ösdürmek.

 • - Maý aýynda, argon dikeldiş tehnologiýasynyň ilkinji nesli bolan 1800 Nm3 / sag argon gaz çykaryjy gaz dikeldiş taslamasy şertnamalarynyň ösýän global / milli fotoelektrik kristalynyň ilkinji toplumyna gol çekildi;
  - Fotowoltaik öýjük zawodlarynda galyndy kislotasyny (gidroflor kislotasy / gidroklor turşusy / azot kislotasy) gaýtadan işlemek üçin süýüm-optiki geliý gaz çykaryjy tehnologiýany we patentlenen tehnologiýany ösdürmek.

 • - Maý aýynda LONGi Şanhaý Lianfeng bilen argon gazy dikeldiş tehnologiýasynyň ilkinji nesli bolan argon gaz çykaryjy enjamlary üç toplum üçin şertnama baglaşdy.
  - Iýul aýynda Siananda Şanxi Lianfeng şahamçasy açyldy.

 • - Iýul aýynda argon dikeldiş ulgamynyň ikinji nesli üstünlikli işlenip düzüldi we şertnama gol çekildi.we indiki ýyl işe girizildi.

 • - Üçünji nesil argon dikeldiş taslamasy ýylyň ahyrynda üstünlikli gowşuryldy.
  - Maý aýynda Huzhou Anji zawody önümçilige we önümçilige başlady.
  - Awgust aýynda Baotou şahamçasy döredildi.

 • - Mart aýynda “Guangdong LifenGas and Energy Co., Ltd.” döredildi.
  - Iýul aýynda dördünji nesil argon dikeldiş tehnologiýasy ulanyldy;
  - 8-nji iýulda Jiangsu Lianfeng uly düýbüni tutmak dabarasyny geçirdi.
  - Awgust aýynda JA Solar-nyň gidroflorik kislotany dikeltmek boýunça synag taslamasy başlandy.

 • - Noýabr aýynda Şanhaý Lianfeng Hangzhou şahamçasyny açdy.
  - Dekabr aýynda , Ruyuan LifenGas Co ,, Ltd döredildi.

 • - Januaryanwar aýynda Lianfeng antantaý şahamçasy döredildi.

  • Korporatiw marka hekaýasy (7)
  • Korporatiw marka hekaýasy (8)
  • Korporatiw marka hekaýasy (9)
  • Korporatiw marka hekaýasy (10)
  • Korporatiw marka hekaýasy (11)
  • Korporatiw marka hekaýasy (12)
  • Korporatiw marka hekaýasy (13)
  • Korporatiw marka hekaýasy (14)
  • Korporatiw marka hekaýasy (15)
  • Korporatiw marka hekaýasy (16)
  • Korporatiw marka hekaýasy (17)
  • Korporatiw marka hekaýasy (18)
  • Korporatiw marka hekaýasy (19)
  • Korporatiw marka hekaýasy (20)
  • Korporatiw marka hekaýasy (21)
  • Korporatiw marka hekaýasy (22)
  • Korporatiw marka hekaýasy (6)
  • Korporatiw marka-hekaýa
  • Korporatiw marka-hekaýa
  • Korporatiw marka-hekaýa
  • Korporatiw marka-hekaýa
  • Korporatiw marka-hekaýa
  • Korporatiw marka hekaýasy